ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest:
prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauk przyrodniczych i techniki oraz tradycyjnych form eksperymentowania;
zachęcanie w praktyczny sposób do zainteresowania nauką, techniką i technologią;
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań politechnicznych;
popularyzację techniki i niektórych działów nauki;
propagowanie idei 3Z „Zobacz”, „Zbuduj”, „Zademonstruj”;
propagowanie nowoczesnych metod uczenia się i poznawania świata;
propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie narkomanii i alko-holizmowi.
2. Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) nowoczesne, interaktywne zajęcia politechniczne rozwijające twórcze myślenie oraz doskonalące zdolności manualne realizowane poza programem szkolnym.
b) organizowanie wystaw stałych oraz zmiennych.
c) gromadzenie zbiorów z dziedziny historii techniki i jej współczesnego rozwoju, a także zbiorów z wybranych dziedzin kultury materialnej.
d) działania na odcinku ochrony zabytków techniki, rzemiosła i wzornictwa.
e) współpracę z muzeami - lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
f) organizowanie specjalnych programów we współpracy z lokalną rozgłośnią Polskiego Radia (np. projekt: Radio – Teatr Wyobraźni, Małe Radiolatorium).
g) działalność edytorską i wydawniczą, specjalizującą się w opracowaniach niszowych, wzorowanych na klasycznych pozycjach tego typu projektowanych w „złotych” latach 60. i 70. XX w.
h) opracowywanie i wykonywanie zestawów politechnicznych (prostych oraz zaawansowanych) do samodzielnego montażu, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli.
i) organizowanie pokazów popularnonaukowych, spotkań, targów, kongresów, warsztatów, seminariów i konferencji.
j) organizowanie konkursów, wystaw, festiwali nauki.
k) Prowadzenie działalności związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
l) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z pro-mocją i wspieraniem celów statutowych.
m) wspomaganie rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych.
n) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
o) działania na rzecz nauki i techniki;
p) działalność szkoleniowa i edukacyjną;
q) działalność konsultacyjną i doradczą;
r) działalność promocyjną;
s) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;
t) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
u) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej
v) pomoc w zbieraniu środków finansowych;
w) inne działania realizujące cele statutowe.