ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „ARS SCIENTIA” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, w skrócie „ARS SCIENTIA, jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.
2. „ARS SCIENTIA” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiadającym osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z jego nazwą i zastrzeżonych symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy członków.
2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań powołuje Biuro Stowarzyszenia i może zatrudnić pracowników.
3. Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych z pełnionymi funkcjami w Stowarzyszeniu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podo-bnym profilu działania na warunkach przyjętych uchwałą Zarządu.