ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. członkowie zwyczajni,
2. członkowie wspierający,
3. członkowie honorowi.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, opłaci składkę członkowską.
2. Do stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

§ 9

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wole przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 10

Od uchwały Zarządu odmawiającej prawa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.

§ 11

1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem i złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2) Członek wspierający może wchodzić w skład Rady Programowej.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu lub osobie wchodzącej w skład Rady Programowej. Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu bądź wspierającemu godności członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

§ 13

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 14

Prawa i obowiązki członków:
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
2. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
d) propagować idee Stowarzyszenia,
e) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt. 1 lit. c oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 pkt. 2 lit. c i d oraz powinien wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

§ 16

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w momencie nadania godności może być uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony od opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na piśmie do Zarządu,
b) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.
c) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) Śmierci,
f) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich w ciągu 2 lat.
2. Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania decyzji.

§ 18

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.