ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i osoby wchodzące w skład Rady Programowej z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie członków i osoby wchodzące w skład Rady Programowej nie później niż 14 dni przez jego terminem.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Sekretarz Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 23

Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim:
a) W pierwszym terminie – co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.
b) W drugim terminie – faktycznie obecna liczba uprawnionych, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali w terminie prawidłowo powiadomieni, co poświat-czą członkowie Zarządu.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń członków Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) uchwalenie programów działalności Stowarzyszenia,
b) odwołanie i wybór członków władz Stowarzyszenia. Wybrane władze winny się ukonstytuować w ciągu 7 dni od dnia wyboru,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Władz Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz składu Sądu Koleżeńskiego,
f) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej lub w przypadku znaczącego naruszenia programu bądź interesów Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
j) uchwalenie regulaminów wewnętrznych organów statutowych Stowarzyszenia,
k) ustalanie budżetu oraz wysokości składek członkowskich,
l) zatwierdzenie uchwał Zarządu odnośnie przystąpienia do lub wystąpienia z innych krajowych lub międzynarodowych Stowarzyszeń o zbliżonym profilu działania,
m) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia składu Rady Programowej,
n) uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
p) rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia, organów lub członków, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów,
q) udzielanie pełnomocnictwa do zawierania umów cywilno – prawnych oraz umów
r) o pracę pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej

ZARZĄD

§ 26

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes Stowarzyszenia,
2) Sekretarz,
3) Skarbnik,
4) Do dwóch Członków Zarządu.
4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Zebranie Założycieli.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
6. Bezpośrednio po wyborze, Zarząd ukonstytuuje się wybierając ze swego grona Prezesa Stowarzyszenia oraz w zależności od decyzji Zarządu pozostałe osoby funkcyjne.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu, głos tego członka Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez prezesa lub sekretarza.
12. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest samodzielnie prezes Zarządu lub dwaj pozostali członkowie Zarządu łącznie.
13. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wybrania spośród członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nowego Prezesa Stowarzyszenia w celu dokończenia kadencji.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
6. ustalenie sposobu poboru składek członkowskich,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8. zapraszanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatur do Rady Programowej,
9. powoływanie Biura dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i ustalanie zakresu działania,
10. dokonywanie kontroli i oceny Biura Stowarzyszenia,
11. zatwierdzanie pracowników Biura Stowarzyszenia,
12. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
13. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych Władz Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Pierwsza Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Zebranie Założycieli.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków powołanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Bezpośrednio po wyborze, Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 28

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,
b) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
d) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
e) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
f) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
g) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym,
h) Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz osoba sporządzająca protokół.
i) W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

RADA PROGRAMOWA

§ 29

Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może zostać utworzona Rada Programowa.
1. Radę Programową powołuje Zarząd.
2. Kandydatami do Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które:
a) wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi,
b) posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,
c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej,
e) reprezentują instytucje posiadające cechy wymienione w pkt. a-d.
3. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Osoby wchodzące w skład Rady Programowej
3. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd,.
4. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje i organizuje Zarząd.
6. Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej 3 osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
7. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu lub Zarządowi w formie pisemnej.
8. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, poza wnioskami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
4. Zasadniczą metodą działania Sądu Koleżeńskiego jest mediacja między stronami konfliktu.
5. Sąd zamyka postępowanie gdy strony dojdą do porozumienia lub w przypadku braku tegoż, wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
6. Sąd może udzielić pisemnej nagany lub w szczególnych przypadkach wnioskować do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
7. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia sądu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
8. Orzeczenia sądu zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów.