ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Majątek stowarzyszenia tworzą: nieruchomości i fundusze
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z działalności własnej,
4) ofiary publiczne,
5) dotacje i subwencje,
6) zyski wypracowane przez Stowarzyszenie.
3. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznacza się na realizację celów statutowych.
4. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch z członków Zarządu działających łącznie.
6. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.