ROZDZIAŁ VI
BIURO STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Zadaniem Biura jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia
2. Dyrektor Biura jest wybierany na czas nieokreślony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Do zadań Dyrektora Biura należy:
1) planowanie i organizacja prac Biura,
2) prowadzenie bieżącej gospodarki finansami Biura.
3) składanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o zatrudnienie i zwal-nianie pracowników Biura oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracownikami Biura,
4) proponowanie Zarządowi Stowarzyszenia wysokości wynagrodzeń i premii dla pracowników Biura w oparciu o Regulamin Biura zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia,
4. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Biura posiada Prezes Stowarzyszenia.