ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 34

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 35

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 36

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracja Stowarzyszenia ponoszą członkowie - założyciele w równych częściach.