ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.).
Niniejszy Statut zawiera 37 paragrafów. Wersja jednolita z dnia 6 lutego 2014r.