ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie „ARS SCIENTIA” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem, w skrócie „ARS SCIENTIA, jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych.
2. „ARS SCIENTIA” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i posiadającym osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

§ 3

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci z jego nazwą i zastrzeżonych symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy członków.
2. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów statutowych oraz zadań powołuje Biuro Stowarzyszenia i może zatrudnić pracowników.
3. Stowarzyszenie może zatrudnić swoich członków do wykonania zadań nie związanych z pełnionymi funkcjami w Stowarzyszeniu.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o podo-bnym profilu działania na warunkach przyjętych uchwałą Zarządu.

 


ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 6

1. Celem Stowarzyszenia jest:
prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauk przyrodniczych i techniki oraz tradycyjnych form eksperymentowania;
zachęcanie w praktyczny sposób do zainteresowania nauką, techniką i technologią;
rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań politechnicznych;
popularyzację techniki i niektórych działów nauki;
propagowanie idei 3Z „Zobacz”, „Zbuduj”, „Zademonstruj”;
propagowanie nowoczesnych metod uczenia się i poznawania świata;
propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie narkomanii i alko-holizmowi.
2. Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
a) nowoczesne, interaktywne zajęcia politechniczne rozwijające twórcze myślenie oraz doskonalące zdolności manualne realizowane poza programem szkolnym.
b) organizowanie wystaw stałych oraz zmiennych.
c) gromadzenie zbiorów z dziedziny historii techniki i jej współczesnego rozwoju, a także zbiorów z wybranych dziedzin kultury materialnej.
d) działania na odcinku ochrony zabytków techniki, rzemiosła i wzornictwa.
e) współpracę z muzeami - lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
f) organizowanie specjalnych programów we współpracy z lokalną rozgłośnią Polskiego Radia (np. projekt: Radio – Teatr Wyobraźni, Małe Radiolatorium).
g) działalność edytorską i wydawniczą, specjalizującą się w opracowaniach niszowych, wzorowanych na klasycznych pozycjach tego typu projektowanych w „złotych” latach 60. i 70. XX w.
h) opracowywanie i wykonywanie zestawów politechnicznych (prostych oraz zaawansowanych) do samodzielnego montażu, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli.
i) organizowanie pokazów popularnonaukowych, spotkań, targów, kongresów, warsztatów, seminariów i konferencji.
j) organizowanie konkursów, wystaw, festiwali nauki.
k) Prowadzenie działalności związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
l) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z pro-mocją i wspieraniem celów statutowych.
m) wspomaganie rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych.
n) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
o) działania na rzecz nauki i techniki;
p) działalność szkoleniowa i edukacyjną;
q) działalność konsultacyjną i doradczą;
r) działalność promocyjną;
s) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia;
t) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
u) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej
v) pomoc w zbieraniu środków finansowych;
w) inne działania realizujące cele statutowe.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być:
1. członkowie zwyczajni,
2. członkowie wspierający,
3. członkowie honorowi.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, opłaci składkę członkowską.
2. Do stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

§ 9

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji wyrażającej wole przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 10

Od uchwały Zarządu odmawiającej prawa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania powiadomienia o odmowie przyjęcia.

§ 11

1) Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w porozumieniu ze Stowarzyszeniem i złoży pisemną deklarację członkowską w tym charakterze i zostanie przyjęta przez Zarząd.
2) Członek wspierający może wchodzić w skład Rady Programowej.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu lub osobie wchodzącej w skład Rady Programowej. Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu bądź wspierającemu godności członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

§ 13

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

§ 14

Prawa i obowiązki członków:
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
b) Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
2. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest:
a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
c) przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,
d) propagować idee Stowarzyszenia,
e) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członek wspierający posiada prawa określone w § 14 pkt. 1 lit. c oraz prawo uczestnictwa osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 pkt. 2 lit. c i d oraz powinien wspierać Stowarzyszenie na zasadach ustalonych ze Stowarzyszeniem.

§ 16

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto w momencie nadania godności może być uchwałą Walnego Zgromadzenia zwolniony od opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Utrata członkostwa następuje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na piśmie do Zarządu,
b) wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu bądź na szkodę Stowarzyszenia lub na wniosek Sądu Koleżeńskiego. Uchwała zostaje podjęta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ liczby członków.
c) Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
e) Śmierci,
f) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za nie opłacanie składek członkowskich w ciągu 2 lat.
2. Od uchwały w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania decyzji.

§ 18

Członka Stowarzyszenia można zawiesić w jego prawach i obowiązkach. Decyzja ta następuje uchwałą Zarządu na wniosek tego członka i wyłącznie w granicach wniosku.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2. Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

§ 20

1. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Tryb i formy działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej określają regulaminy wewnętrzne, uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działalności Stowarzyszenia, które wynikają z realizacji jego celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie jest Zwyczajne i Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku w pierwszym kwartale danego roku kalendarzowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku, a porządek obrad obejmuje tylko sprawy, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i osoby wchodzące w skład Rady Programowej z głosem doradczym.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie członków i osoby wchodzące w skład Rady Programowej nie później niż 14 dni przez jego terminem.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Sekretarz Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

§ 23

Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim:
a) W pierwszym terminie – co najmniej 50% osób uprawnionych do głosowania.
b) W drugim terminie – faktycznie obecna liczba uprawnionych, pod warunkiem, że uprawnieni do głosowania zostali w terminie prawidłowo powiadomieni, co poświat-czą członkowie Zarządu.

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów i odbywają się w sposób jawny lub tajny w zależności od ustaleń członków Stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
a) uchwalenie programów działalności Stowarzyszenia,
b) odwołanie i wybór członków władz Stowarzyszenia. Wybrane władze winny się ukonstytuować w ciągu 7 dni od dnia wyboru,
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Władz Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwał o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym Prezesa i członków Zarządu oraz Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej oraz składu Sądu Koleżeńskiego,
f) odwoływanie Zarządu lub poszczególnych członków w czasie kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej lub w przypadku znaczącego naruszenia programu bądź interesów Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu,
j) uchwalenie regulaminów wewnętrznych organów statutowych Stowarzyszenia,
k) ustalanie budżetu oraz wysokości składek członkowskich,
l) zatwierdzenie uchwał Zarządu odnośnie przystąpienia do lub wystąpienia z innych krajowych lub międzynarodowych Stowarzyszeń o zbliżonym profilu działania,
m) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia składu Rady Programowej,
n) uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia,
o) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
p) rozpatrywanie innych spraw dotyczących działalności Stowarzyszenia, organów lub członków, a nie zastrzeżonych na rzecz innych organów,
q) udzielanie pełnomocnictwa do zawierania umów cywilno – prawnych oraz umów
r) o pracę pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej

ZARZĄD

§ 26

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. W skład Zarządu wchodzą:
1) Prezes Stowarzyszenia,
2) Sekretarz,
3) Skarbnik,
4) Do dwóch Członków Zarządu.
4. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Zebranie Założycieli.
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
6. Bezpośrednio po wyborze, Zarząd ukonstytuuje się wybierając ze swego grona Prezesa Stowarzyszenia oraz w zależności od decyzji Zarządu pozostałe osoby funkcyjne.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa lub sekretarza w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia i/lub osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
10. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności na posiedzeniu Zarządu, głos tego członka Zarządu, który przewodniczy obradom Zarządu.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokoły podpisywane przez prezesa lub sekretarza.
12. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych uprawniony jest samodzielnie prezes Zarządu lub dwaj pozostali członkowie Zarządu łącznie.
13. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Prezesa Stowarzyszenia, Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje prawo wybrania spośród członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia nowego Prezesa Stowarzyszenia w celu dokończenia kadencji.
Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:
1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
3. sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4. przyjmowanie, skreślenie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
6. ustalenie sposobu poboru składek członkowskich,
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
8. zapraszanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatur do Rady Programowej,
9. powoływanie Biura dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i ustalanie zakresu działania,
10. dokonywanie kontroli i oceny Biura Stowarzyszenia,
11. zatwierdzanie pracowników Biura Stowarzyszenia,
12. składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
13. podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla innych Władz Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 27

1. Pierwsza Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Zebranie Założycieli.
2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z 3 członków powołanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Bezpośrednio po wyborze, Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§ 28

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej,
b) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania wraz z oceną działalności Zarządu i zgłaszanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
d) Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
e) Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków,
f) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
g) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym,
h) Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz osoba sporządzająca protokół.
i) W przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałami Komisji Rewizyjnej decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

RADA PROGRAMOWA

§ 29

Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia, przy Stowarzyszeniu może zostać utworzona Rada Programowa.
1. Radę Programową powołuje Zarząd.
2. Kandydatami do Rady Programowej mogą być osoby fizyczne i/lub prawne, które:
a) wspierają działalność Stowarzyszenia i/lub są członkami wspierającymi,
b) posiadają bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Stowarzyszenia,
c) swoją działalnością przyczyniają się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
d) są znaczące ze względu na swój udział w społeczności lokalnej,
e) reprezentują instytucje posiadające cechy wymienione w pkt. a-d.
3. Zmiany w składzie Rady Programowej mogą proponować:
a) Zarząd Stowarzyszenia
b) Osoby wchodzące w skład Rady Programowej
3. Skład Rady i jego zmiany zatwierdza Zarząd,.
4. Rada Programowa zbiera się w zależności od potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Posiedzenie Rady Programowej zwołuje i organizuje Zarząd.
6. Zarząd może zostać zobowiązany by zwołać i zorganizować posiedzenia Rady Programowej pisemnym wnioskiem popartym przez co najmniej 3 osoby wchodzące w skład Rady Programowej.
7. Rada ma prawo opiniować bieżącą działalność i program Stowarzyszenia. Wnioski i opinie winny być przedstawiane na Walnym Zgromadzeniu lub Zarządowi w formie pisemnej.
8. Wnioski i opinie Rady Programowej nie mają mocy wiążącej dla Stowarzyszenia.

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 30

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia, poza wnioskami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
4. Zasadniczą metodą działania Sądu Koleżeńskiego jest mediacja między stronami konfliktu.
5. Sąd zamyka postępowanie gdy strony dojdą do porozumienia lub w przypadku braku tegoż, wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
6. Sąd może udzielić pisemnej nagany lub w szczególnych przypadkach wnioskować do Walnego Zgromadzenia o wykluczenie ze Stowarzyszenia.
7. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia sądu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
8. Orzeczenia sądu zapadają w pełnym składzie zwykłą większością głosów.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 31

1. Majątek stowarzyszenia tworzą: nieruchomości i fundusze
2. Na fundusze składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z działalności własnej,
4) ofiary publiczne,
5) dotacje i subwencje,
6) zyski wypracowane przez Stowarzyszenie.
3. Cały dochód uzyskany przez Stowarzyszenie przeznacza się na realizację celów statutowych.
4. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch z członków Zarządu działających łącznie.
6. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VI
BIURO STOWARZYSZENIA

§ 32

1. Zadaniem Biura jest realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia
2. Dyrektor Biura jest wybierany na czas nieokreślony przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Do zadań Dyrektora Biura należy:
1) planowanie i organizacja prac Biura,
2) prowadzenie bieżącej gospodarki finansami Biura.
3) składanie do Zarządu Stowarzyszenia wniosków o zatrudnienie i zwal-nianie pracowników Biura oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad pracownikami Biura,
4) proponowanie Zarządowi Stowarzyszenia wysokości wynagrodzeń i premii dla pracowników Biura w oparciu o Regulamin Biura zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia,
4. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Biura posiada Prezes Stowarzyszenia.


ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 33

Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 34

Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 35

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

§ 36

Wszelkie koszty, opłaty i wydatki związane z utworzeniem i rejestracja Stowarzyszenia ponoszą członkowie - założyciele w równych częściach.


ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

W kwestiach nie unormowanych postanowieniami niniejszego Statutu znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z póź. zm.).
Niniejszy Statut zawiera 37 paragrafów. Wersja jednolita z dnia 6 lutego 2014r.