Stowarzyszenie Ars Scientia jest organizacją, którą  od kilku lat, z wielką pasją i zaangażowaniem, tworzą ludzie zajmujący się popularyzacją nauki na wielu płaszczyznach. Od 2014 roku Stowarzyszenie prowadzi działalności edukacyjną, kulturalną i wychowawczą w zakresie upowszechniania i popularyzacji nauk przyrodniczych i techniki oraz tradycyjnych form eksperymentowania. Zachęca w praktyczny sposób do zainteresowania nauką, techniką i technologią. Rozbudza i rozwija zainteresowania politechniczne, popularyzuje technikę i inne dziedziny nauki. Propaguje ideę 3Z „Zobacz”, „Zbuduj”, „Zademonstruj”, której istotą jest połączenie tradycyjnych form eksperymentowania z praktycznym rozwijaniem i wykorzystaniem umiejętności politechnicznych. Szczególny nacisk położony jest na organizację pracy w grupie, współpracę przy rozwiązywaniu problemów technicznych, umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej przedmiotów wykonywanych samodzielnie, sprawność językową oraz nabycie umiejętności technicznych na wielu poziomach zaawansowania. Upowszechnia nowoczesne metody uczenia się i poznawania świata oraz zasady zdrowego stylu życia.

Założone cele Ars Scientia realizuje poprzez:
a) nowoczesne, interaktywne zajęcia politechniczne rozwijające twórcze myślenie oraz doskonalące zdolności manualne realizowane poza programem szkolnym,
b) organizowanie wystaw stałych oraz zmiennych,
c) gromadzenie zbiorów z dziedziny historii techniki i jej współczesnego rozwoju, a także zbiorów z wybranych dziedzin kultury materialnej,
d) działania na odcinku ochrony zabytków techniki, rzemiosła i wzornictwa,
e) współpracę z muzeami - lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
f) organizowanie specjalnych programów we współpracy z lokalną rozgłośnią Akademickiego Radia Centrum Politechniki Rzeszowskiej i na antenach ogólnopolskich (audycja  RADIOLATORIUM, Słuchaj... by WIDZIEĆ więcej, popularyzująca naukę, technikę, historię nauki i techniki oraz tradycyjne formy eksperymentowania),

g) działalność edytorską i wydawniczą, specjalizującą się w opracowaniach niszowych, wzorowanych na klasycznych pozycjach tego typu projektowanych w „złotych” latach 60. i 70. XX w,
h) opracowywanie i wykonywanie zestawów politechnicznych (prostych oraz zaawansowanych) do samodzielnego montażu, adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i przedszkoli,
i) organizowanie pokazów popularnonaukowych, spotkań, targów, kongresów, warsztatów, seminariów i konferencji.
j) organizowanie konkursów, wystaw, festiwali nauki.
k) prowadzenie działalności związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
l) rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych,
m) wspomaganie rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych,
n) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości ze szczególnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
o) działania na rzecz nauki i techniki,
p) działalność szkoleniowa i edukacyjną,
q) działalność konsultacyjną i doradczą,
r) działalność promocyjną,
s) współpracę z osobami fizycznymi, organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia,
t) współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi,
u) współpracę z lokalnymi organami administracji rządowej i samorządowej

Stowarzyszenie współpracuje z Politechniką Rzeszowską, Muzeum Energetyki Podkarpackiej, prowadzi pokazy popularnonaukowe z różnych dziedzin fizyki. Organizuje i prowadzi politechniczne zajęcia warsztatowe dla dzieci z przedszkoli i szkół Podkarpacia, które cieszą się ogromną popularnością. Od 2018r. Ars Scientia jest partnerem organizacyjnym Rzeszowskiego Pikniku Nauki i Techniki MOC ODKRYWCÓW, który jest kontynuacją „Dnia Odkrywców” i „Nocy Odkrywców”, największych w regionie imprez popularnonaukowych.